กิจกรรม

Connected with us for latest update

Our Photo Gallery

ฟาร์มกุ้งเพื่อทดลองสินค้า

ฟาร์มกุ้งเพื่อทดลองสินค้า
ที่ทำการทดลองร่วมกันกับลูกค้าในประเทศไทย

การทดลองสินค้าในห้องปฏิบัติการ

ฟาร์มไก่เนื้อที่ทำการทดลองสินค้า

ร่วมกันกับลูกค้าในประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้านการบริการ การนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ และสารเสริมอาหารสัตว์ จากทั่วโลกส่งตรงไปยังโรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทย