Dried Squid Viscera Meal Feed grade

ชื่อสินค้า: Dried Squid Viscera Meal Feed grade

สรรพคุณ:  เพื่อกระตุ้นการกินได้ในกุ้ง ปลา และเป็ด

ขนาดบรรจุ: 50 และ 500 กิโลกรัมต่อถุง