Fish Soluble

ชื่อสินค้า: Fish Soluble (น้ำนึ่งปลาทูน่า)

สรรพคุณ: เพื่อกระตุ้นการกินได้ในกุ้ง ปลา และเป็ด

ขนาดบรรจุ: 200 กิโลกรัมต่อถัง